7.1 Løyvingsoversikt drift

Løyvingsoversikt drift A - kommunedirektøren sitt forslag Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Alle tal i heile 1000
Rammetilskudd -252 382 -252 540 -260 059 -264 675 -265 287 -265 342
Inntekts- og formuesskatt -242 967 -252 796 -268 572 -268 572 -268 572 -268 572
Eiendomsskatt -20 209 -27 500 -28 500 -29 000 -29 500 -30 000
Andre generelle driftsinntekter -14 573 -11 226 -11 353 -9 351 -11 353 -9 449
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER -530 131 -544 062 -568 484 -571 598 -574 712 -573 363
0 0 0 0 0 0
Sum bevilgninger drift, netto 477 713 487 198 507 802 509 363 508 741 509 184
Avskrivinger 39 185 39 185 39 503 39 503 39 503 39 503
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 516 899 526 384 547 305 548 866 548 243 548 687
0 0 0 0 0 0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -13 233 -17 679 -21 179 -22 732 -26 469 -24 677
0 0 0 0 0 0
Renteinntekter -2 044 -2 500 -2 725 -3 168 -3 397 -3 467
Utbytter -160 -50 -50 -50 -50 -50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -3 691 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Renteutgifter 25 181 23 080 26 952 29 040 31 123 32 157
Avdrag på lån 39 084 34 845 39 655 39 682 40 751 41 699
NETTO FINANSUTGIFTER 58 370 49 375 57 832 59 504 62 427 64 339
0 0 0 0 0 0
Motpost avskrivinger -39 185 -39 185 -39 503 -39 503 -39 503 -39 503
0 0 0 0 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT 5 951 -7 489 -2 850 -2 731 -3 545 159
0 0 0 0 0 0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 0 0
Overføring til investering 0 1 400 0 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 8 423 -2 159 -5 058 -5 058 -5 058 -5 058
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -2 745 4 096 505 292 1 009 4 899
Dekning av tidligere års merforbruk 0 4 152 7 403 7 497 7 594 0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 5 678 7 489 2 850 2 731 3 545 -159
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 11 629 0 0 0 0 0