7.5 Løyvingsoversikt investering - Oversikt prosjekt

Kommunedirektøren sitt forslag

Kommunedirektøren sitt forslag
Linjenavn Prosjekt Beskrivelse Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Netto 1 Oppgradering eksisterande leidning til Vigra - - 3 000 - -
Netto 2 Renovering mellombygg Giske Skule - - - - 1 300
Netto 3 Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen - - 600 1 800 1 200
Netto 6 Renseanlegg Valderhaug - - - 1 800 19 500
Netto 12 Overføring Sætra - Blomvika - - - 420 -
Netto 14 Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100 - - 450 780 780
Netto 6311 Overvatn Skjongmyra 300 - - - -
Netto 22 Enøktiltak rådhuset - - 320 320 320
Netto 26 Innvendig oppgradering Reset - - - 160 -
Netto 27 Innvendig vøling Vigra barnehage - - 160 - -
Netto 29 Omlegging tak på Rådhuset - - 650 - -
Netto 30 Oppgradering 2 mannsbustad Molnes - - - 300 300
Netto 31 Oppgradering 2 mannsbustad Godøy (4 stk) - - 300 300 300
Netto 32 Oppgradering Skomakervegen BF - - 300 300 300
Netto 33 Renovasjonsrom på GOS - - - 400 -
Netto 34 Oppgradering utstyr bygg og eigedom - - 160 160 160
Netto 35 Oppgradering sydfasaden Giske idrettshall - - - 1 200 -
Netto 36 Vøing av austfasade Rådhuset - - - - 1 200
Netto 39 Oppgradering slamvskiljarar - - 120 5 250 -
Netto 40 Godøy skule - - - 1 300 -
Netto 52 Renseanlegg Roald - 1 800 19 500 - -
Netto 54 Asfaltering kommunale vegar - 1 200 2 000 4 000 4 000
Netto 56 Hovudplan veg - - - - 1 440
Netto 57 Bytte av generator - 240 - - -
Netto 59 Naudstraumsaggregat på hengar - 720 - - -
Netto 6372 Nytt hovudnett på Molnes 5 000 - - - -
Netto 64 Butilbod til barn med spesielle behov - - - - 2 080
Netto 65 Sanering symjehall Godøy skule - - 1 200 - -
Netto 68 Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule - 1 600 1 600 - -
Netto 71 Vøling av gymbygg og streeten ved Giske ungdomsskule - - - - 4 200
Netto 72 Gjerde ved Giske barnehage og Vigra barnehage - - 210 - -
Netto 76 Giske ungdomsskule it-utstyr - - 100 100 100
Netto 77 Leidningsnett og pumpestasjonar - 13 000 - 13 000 -
Netto 78 Vigra skule møbler leikeapparat - - - 150 150
Netto 1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI - 2 000 4 000 4 000 4 000
Netto 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 400 - - - -
Netto 2302 IKT-UTSTYR SKULAR - 480 480 480 580
Netto 4308 Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne - - - 120 120
Netto 4309 WC Vindsneset - - - - 1 140
Netto 5108 RENOVERING GISKE IDRETTSHALL - - - 520 -
Netto 5130 NÆRMILJØTILTAK - - 5 460 - -
Netto 5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg - - 1 300 1 300 -
Netto 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN - - - 1 000 -
Netto 5370 KARTLEGGING/Marine Grunnkart 520 - - - -
Netto 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR - 120 120 120 120
Netto 6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET - - 9 750 9 750 -
Netto 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T - - - 280 25 500
Netto 6201 MINDRE VEGANLEGG - 400 400 400 400
Netto 6202 GATELYS - 160 160 160 160
Netto 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK - 160 160 160 160
Netto 6 212 Transpormidler og maskiner til uteseksjonen 1 200 1 200 1 200 1 200 -
Netto 6 213 Utstyr og lisensar til prosjektleiarane 200 100 100 100 -
Netto 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan 1 000 1 200 1 200 - -
Netto 6252 Overføringsledning Godøy - Giske 7 000 - - - -
Netto 6253 Vassledning Giske - Staurneset - 3 000 - - -
Netto 6309 OVERVATN ROKKEVEGEN - 2 600 - - -
Netto 6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST - - - 180 -
Netto 6380 TILBYGG ALNES RENSEANLEGG - 120 - - -
Netto 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 800 1 100 1 100 1 100 1 100
Netto 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Netto 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning 1 500 - - - -
Netto 7300 VALDERØY KYRKJEGARD - - 800 - -
Netto 7320 Forprosjekt Godøy gravplass utviding - - - - 200
Inntekt 3101 FORMIDLINGSLÅN -10 500 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500
Utgift 3101 FORMIDLINGSLÅN 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500
Netto 3101 FORMIDLINGSLÅN - - - - -
Inntekt 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN -8 650 - - - -
Utgift 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN 8 650 - - - -
Netto 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN - - - - -
Inntekt 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom -43 300 - - - -
Utgift 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom 43 300 - - - -
Netto 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom - - - - -
- - - - -
Inntekt MVA ref o.l (finansiering) Netto investeringsinntekter -62 580 -12 030 -15 515 -15 413 -18 108
Utgift Sum Investeringsutgifter 89 500 53 230 82 415 78 023 98 918
Netto Netto investeringsutgifter 26 920 41 200 66 900 62 610 80 810
- - - - -
Finansiering - - - - -
Netto 8701 BRUK AV LÅN -25 520 -41 200 -66 900 -62 610 -80 810
Netto 8801 INT. FINANSTRANS. -1 400 - - - -
Netto lån og int. finanstransaksjoar -26 920 -41 200 -66 900 -62 610 -80 810
Udekka/udisponert 0 0 0 0 0