7.4 Løyvingsoversikt investering

Løyvingsoversikt investering - Kommunedirektøren sitt forslag Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
alle tal i heile 1 000
Investeringer i varige driftsmidler 30 415 71 000 42 730 71 115 67 523 88 218
Tilskudd til andres investeringer 3 300 - - 800 - 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 289 1 400 - - - -
Utlån av egne midler - - - - - -
Avdrag på lån - - - - - -
SUM INVESTERINGSUTGIFTER 35 004 72 400 42 730 71 915 67 523 88 418
- - - - - -
Kompensasjon for merverdiavgift 2 289 -480 -1 530 -5 015 -4 913 -7 608
Tilskudd fra andre 5 322 - - - - -
Salg av varige driftsmidler 10 972 -51 600 - - - -
Salg av finansielle anleggsmidler - - - - - -
Utdeling fra selskaper - - - - - -
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 3 532 - - - - -
Bruk av lån 18 295 -25 520 -41 200 -66 900 -62 610 -80 810
SUM INVESTERINGSINNTEKTER 40 411 -77 600 -42 730 -71 915 -67 523 -88 418
- - - - - -
Videreutlån 10 510 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Bruk av lån til videreutlån 10 510 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Avdrag på lån til videreutlån 3 359 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Mottatte avdrag på videreutlån 4 865 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN -1 506 - - - - -
- - - - - -
Overføring fra drift - -1 400 - - - -
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -3 382 6 600 - - - -
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -3 532 - - - - -
Dekning av tidligere års udekket beløp - - - - - -
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -6 913 5 200 - - - -
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp - - - - - -