3 Fellesutgifter - fellesinntekter

På dette området blir det ført inntekter og utgifter som er felles for heile kommunen sin organisasjon, og som ikkje kan knytast opp mot einskilde einingar eller stab

2. Kjerneverksemd

2. Kjerneverksemd
Teneste 3 Fellesutgifter/fellesinntekter - kommunedirektøren sitt forslag Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Alle tal i heile 1000
1212 GENERELLE PERSONALPOLITISKE TILTAK 1 057 1 377 1 424 1 424 1 424 1 424
1215 GENERELLE ARBEIDSMILJØTILTAK 850 418 213 213 213 213
1240 DIVERSE FELLESFUNKSJONAR 13 966 10 578 11 195 11 195 11 195 11 195
1700 ÅRETS PREMIEAVVIK KLP -2 846 -12 939 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000
1701 ÅRETS PREMIEAVVIK SPK 205 -104 -104 -104 -104 -104
1710 AMORTISERT PREMIEAVVIK KLP 7 646 8 714 5 388 5 388 5 388 5 388
1711 AMORTISERT PREMIEAVVIK SPK 123 455 455 455 455 455
1720 PENSJON 175 0 0 0 0 0
1730 PREMIEFOND -3 992 -2 853 -5 135 -5 135 -5 135 -5 135
1800 DIVERSE FELLESUTGIFTER 16 337 0 0 0 0
2110 FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR 114 211 223 223 223 223
2120 GRUNNSKOLE 296 236 263 263 263 263
2343 KJØKKEN (MAT TIL HEIMEBUANDE) 210 236 243 243 243 243
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 338 1 071 258 258 258 258
2546 GISKE OMSORGSSENTER 251 253 213 213 213 213
2548 BUFELLESSKAP FUNKSJONSHEMMA 114 0 290 290 290 290
2549 KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI 0 0 0 0 0 0
Sum ramme 3 fellesutgifter/fellesinntekter 18 524 7 992 10 927 10 927 10 927 10 927

Teneste 1212 og 1215

Her blir det ført løn til frikjøpte tillitsvalde og hovudverneombod, bedriftshelseteneste, velferdsordningar og kursutgifter på tvers av einingane.

Teneste 1240

Under teneste 1240 diverse fellesfunksjonar er det budsjettert med felles utgifter som:

  • Felles kontormateriell på rådhuset
  • Bevertning til møte og kurs
  • Utgifter til porto, telefon og datakommunikasjon
  • Kommunen si ansvarsforsikring
  • Lisensar og serviceavtaler for felles IT-program og utstyr
  • Utgifter til leige av kopimaskiner
  • Serviceavtalear for anna teknisk utstyr som felles kopimaskiner m.v.
  • Kontingent til Kommunenes Sentralforbund KS
  • Overføringar til Sunnmøre Regionråd
  • Avskrivningar på felles IT-program og utstyr

Teneste 1700 - 1730

Premieavvik og amortisering av premieavvik frå KLP og SPK er budsjettert på ansvar 1300.

Premieavviket er forskjellen mellom innbetalt premie og berekna pensjonskostnad.

Premieavviket er budsjettert med bakgrunn i tal frå Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse og avstemt mot samla pensjonskostnad. Premieavviket blir anslått til kr 4 100 000, inkludert arbeidsgiveravgift. Dette er tal som skal budsjetterast som inntekt.

Tilsvarande er amortisert premieavvik berekna til kr 5 843 000

Sidan det er forskjell mellom premieinnbetaling og berekna pensjonskostnad, vil effekten for Giske kommune bli at likviditeten også i 2022 blir forverra.

Giske kommune sitt akkumulerte premieavvik inkl. arbeidsgjevaravgift var ifølge kommunen sin balanserekneskap pr. 31.12.2020 på 25,7 mill. kr og kan ved utgangen av 2022 kome opp i 29 mill. kr.

Dette premieavviket skal utgiftsførast i rekneskapen i løpet av 15 år, for premieavvik oppstått før 2011 og over 10 år for premieavvik oppstått i perioden 2011 – 2014, og 7 år for premieavvik oppstått frå 2015. Dette betrar såleis budsjettbalansen i høve til om kommunen ikkje fordelte dette over dei 7 åra.

Giske kommune har lagt pensjonen ut på anbod. Det er lagt inn ei forventa innsparing på kr 3 732 000. Dette er fordelt med kr 2 282 00 i ramme 3 som bruk av premiefond, resten kr 1 450 000 er lagt på overordna ansvar med redusert overføring til kapitalrekneskapen.

Tenestene 2110, 2120, 2343 og 2540

Løn til lærlingar er ført her. Giske kommune har totalt 7 lærlingar: 4 helsefagarbeidarar, 2 barne- og ungdomsarbeidarar og 1 kokk. Vi har avtale med Sunnmøre kommunale opplæringskontor om administrasjon av lærlingordninga, og vi får kr. 20 000,- i tilskot per lærling frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Lærlingar frå Giske kommune har i fleire år delteke i opplæringskontoret si rekrutteringspatrulje der målet er å rekruttere ungdomskuleelevar til fagarbeidarutdanning.