1.1 Kommune- og økonomiplan

Økonomiplanen er handlingsdelen til kommuneplanen og skal syne korleis kommunestyret prioriterer dei økonomiske ressursane for å nå måla som er nedfelte i kommuneplanen. Gjennom samfunnsdelen i kommuneplanen har kommunestyret tatt stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for samfunnet som heilskap og for kommunen som organisasjon. Det er valt fire satsingsområde for perioden 2014 – 2026:

Giske kommune skal:

  • Vere ein god plass å bu
  • Ha gode levekår
  • Vere ein god næringskommune
  • Ha eit rikt kulturliv