2 Kommuneleiing - Stab, kultur, service og næring

Kommuneleiing og stab omhandlar tenesteområda 1200 – 1260 som er kommunedirektør, kommunalsjefar og stabsfunksjonar.

Staben skal levere tidsrette støttefunksjonar i samsvar med krav og forventningar som er stilt til kommunen si kjerneverksemd og strategiske satsingar. Arbeidsopppgåver er blant anna planlegging, støtte, oppfølging og styring. Dette omfattar blant anna oppgåver knytt til kvalitet og internkontroll, beredskap, fellesfunksjonar, økonomiforvaltning og personalforvaltning.

Eininga kultur, service og næring er ny. Den vart etablert i stab i 2021 og skal tilrettelegge for politiske og administrative avgjerdsprosessar, verksemdstyring, analyse og utgreiingsarbeid. Eininga har også ansvar for kulturarbeidet i Giske, dette gjeld bibliotek, frivilligsentral, kulturminnearbeid, friluftsliv og samhandling med lag og organisasjonar. Informasjonsarbeid og fellesfunksjonar som post og arkiv, oppfølging av avtalen med Ålesund knytt til landbruk, samt viltforvaltning er også ein del av den nye eininga. Det næringsretta arbeidet til kommunen samt etableringsstøtte/hoppid blir også fulgt opp her. I tillegg kjem oppfølging av avtale om kjøp av IKT og brukarstøtte frå Ålesund kommune.

2. Kjerneverksemd

2. Kjerneverksemd
Ansvar Årsverk 2020 Årsverk 2021 Årsverk til bruk i 2022
1200 KOMMUNELEIING - STAB 7,06 6,86 5
1220 ØKONOMI 3,7 3,7 3,7
1230 SERVICEKONTOR 6,5
1240 PERSONAL OG LØN 3,9 3,9 3,9
1250 KULTUR, SERVICE OG NÆRING 11,2 10,7
Sum 21,16 26,96 23,3

3. Driftsbudsjett

3. Driftsbudsjett
Teneste 2 Kommuneleiing - Stab, kultur, service og næring. Kommunedeirektøren sitt forslag Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Alle tal i heile 1 000
1200 RÅDMANN - KOMMUNALSJEFAR 3 895 4 186 4 323 4 323 4 323 4 323
1210 PERSONAL OG LØN 2 215 2 363 2 384 2 384 2 384 2 384
1220 ØKONOMI 4 067 2 790 3 101 3 101 3 101 3 101
1230 SERVICEKONTORET 2 425 1 922 2 669 2 669 2 669 2 669
1240 DIVERSE FELLESFUNKSJONAR 0 1 007 0 0 0 0
1250 IKT 779 815 810 810 810 810
1260 SAKSBEHANDLING - FELLES 819 1 044 1 710 1 710 1 710 1 710
2110 FØRSKULE OG PRIVATE BARNEHAGAR 1 008 1 152 453 453 453 453
2120 GRUNNSKOLE 225 299 249 249 249 249
2130 VAKSENOPPLÆRING 0 2 0 0 0 0
2310 AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE 0 277 350 350 350 350
2412 PSYKISK HELSEVERN 97 100 100 100 100 100
2423 MOT - PROSJEKTET 0 355 25 25 25 25
2440 BARNEVERNTENESTE 225 234 234 234 234 234
2540 PLEIE, OMSORG, HJELP TIL HEIMEBUANDE 1 073 1 048 689 689 689 689
2549 KVARDAGSREHABILITERING OG VELFERDSTEKNOLOGI -102 0 3 3 3 3
2730 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK 0 329 341 341 341 341
3100 FORMIDLINGSLÅN -153 0 -100 -100 -100 -100
3250 NÆRINGSKONTORET 0 181 183 183 183 183
3253 JORD- OG SKOGBRUK 0 853 543 543 543 543
3610 VILTFORVALTNING 0 75 133 133 133 133
3620 FRILUFTSLIV 0 266 266 266 266 266
3650 KULTURMINNEVERN 0 98 73 73 73 73
3700 BIBLIOTEK 0 1 775 1 088 1 088 1 088 1 088
3750 MUSEER 0 3 28 28 28 28
3770 KUNST OG KUNSTFORMIDLING 0 140 140 140 140 140
3810 IDRETT 0 250 250 250 250 250
3850 KULTURKONTORET 0 502 738 738 738 738
3851 ANDRE KULTURTILTAK 0 109 169 169 169 169
3852 FRIVILLIGSENTRAL 0 259 485 485 485 485
Sum ramme 2 KOMMUNELEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING 16 573 22 435 21 437 21 437 21 437 21 437
3852 FRIVILLIGSENTRAL 0 259 485 485 485 485
Sum ramme 2 KOMMUNELEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING 16 573 22 435 21 437 21 437 21 437 21 437
Auken frå rekneskap 2020 kjem av etablering av ny eining og overførte oppgåver frå ramme 4 Næring, jord, skog og viltforvaltning og 8 Miljø og kultur.

4. Utfordringar og mål

4.1 Utfordringar

  • Etablere effektiv organisering, støtte og tenestenivå som er tilpassa redusert bemanning og trange økonomiske rammer, dette inneber blant anna tydeleg prioritering mellom arbeidsoppgåver, forventingsavklaring, og ikkje minst sikring av tvillingkompetanse slik at viktige funksjonar vert levert ved eventuell sjukdom, ferie og anna fråvær.
  • Implementering av nye digitale verkty, opplæring og størst muleg gevinstrealisering.
  • Sikre trivsel og godt arbeidsmiljø – systematisk HMS-arbeid
  • Systematisk informasjonsarbeid, rett utvikling av heimeside, intranett og bruk av sosiale medier.
  • Tilrettelegge for døgnopen forvaltning ved å betre innbyggardialogen slik at innbyggarane kan vere sjølvhjelpte uavhengig av arbeidstid

4.2 Satsingsområde

  • Implementering av prosjektet «Omstilling av fellesfunksjonar i Giske kommune». Ny organisering og arbeidsfordeling mellom stab og linjeorganisasjon skal iverksetjast.
  • Etablere eit styrka systematisk arbeidsmiljø og HMS arbeid.
  • Utarbeiding og implementering av arbeidsgivarpolitisk dokument og leiarutvikling.
  • Vidare fokus på rapporteringsarbeid og bistand til einingane i budsjett og økonomiarbeidet.

4.3 Tabell styringskort og styringsindikator

4.3 Tabell styringskort og styringsindikator
Fokusområde Mål Måleindikator Resultat 2020 Resultatmål 2021 Resultatmål 2022
Innbyggarar Kvalitet tilpasse dei økonomiske rammevilkåra Plassering i forbrukkerrådet sine testar av kommunal service nr 150 av kommunane i landet og nr 14 av kommunane i Møre og Romsdal 100 eller betre av kommunane i landet. 10 eller bedre av kommunane i Møre og Romsdal 100 eller betre av kommunane i landet. 10 eller bedre av kommunane i Møre og Romsdal
Forenkling og effektivisering gjennom digitalisering Videreutvikle digitale verktøy for innbyggjarane Videreutvikle digitale verktøy for innbyggjarane
Velfungerande informasjons- og kommunikasjonskanal Relevant informasjon er lett tilgjengeleg for innbyggjarar og tilsette døgnet rundt. System med digitale søknader mm fungerer godt Ny layout på heimeside. Intranett etablert Videreutvikle og arbeide meir strategisk med informasjon til innbyggarane Videreutvikle og arbeide meir strategisk med informasjon til innbyggarane
Medarbeidarar Auke intern beredskapskompetanse Gjennomførte øvingar Øving på utvalde hendingar Øving på utvalde hendingar
Velfungerande kvalitets- og internkontrollsystem Gode tilbakemeldingar frå tilsette og innbyggjarar. Regelmessig rullering, og få avvik på tenestene som blir gitt Oppstart planlegging av ny bruk av eksisterande ressursar Etablere rutine og prosedyrer for dei mest risikobelasta områda Jobbe vidare med rutine og prosedyrer for dei mest risikobelasta områda
Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidarar Nærver 98 % 98 % 98 %
Enkel og effektiv support og drift ved hjelp av digitale verkty Gjennomført opplæring på nye digitale verkty Ta i bruk support via Teams Ta i bruk support via Teams
Fellesfunskjonar har rett kompetanse og eit godt fag- og arbeidsmiljø God trivsel og gode tilbakemeldingar frå adm. Leiing og einingan Plan for kompetanseheving er ferdig Plan for kompetanseheving er ferdig
Økonomi Lav andel av administrative resursser. God økonomistyring Alle ledere har kompetanse og forståelse for økonomi og økonomistyring
Kostra Netto driftsutgifter på funksjon 120 administrasjon per innbygger kr 3 602 ≥ kr 3 500 per innbygger ≥ kr 3 500 per innbygger
Kostra Netto driftsutgifter på funksjon 120 som andel av totale utgifter 5,10 % 6 % 6 %
Avvik i % av netto driftsramme 3 % ≤ 0 ≤ 0