Kommunestyret sitt vedtak

Handlings- og økonomiplanen er todelt.

Kommunestyret sitt vedtak kjem fram som vedtakstekst og tabellar i fremste del av dokumentet, lenke til fullstendige sakspapir finn de her:

Dokument 21/13382 - Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 med forpliktande plan - Giske kommune - Hovedportal

I andre del av dokumentet ligg kommunedirektøren sitt forslag. Kommunedirektøren sitt forslag er utarbeidd med bakgrunn i regjeringa Solberg sitt forslag til statsbudsjett.

Støre regjeringa gjorde endringar som kom fram av kommuneproposisjonen 2022. Desse endringane vart arbeidd inn i formannskapet si tilråding som vart lagt ut på høyring i perioden 17.11 - 2.12.2021. Formannskapet si tilråding er ikkje tatt med i dokumentet. Høyringsdokumenta finn de her: Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 Giske kommune

Ved kommunestyret si handsaming er det ikkje arbeidd inn kjente endringar som kom i forliket mellom regjeringa Støre og SV, Budsjettavtalen finn de her: https://www.senterpartiet.no/aktuelt/budsjettforlik-mellom-ap-sp-og-sv-2022

Vedtak - Sak nr. 100/21 i møte 9.12.2021

1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for 2023 – 2025 inkludert årsbudsjettet for 2022 og forpliktande plan:

    • Driftsbudsjettet for 2022 vert godkjent med ei samla netto ramme på kr 510 002 379.
    • Investeringsbudsjettet for 2022 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr 47 200 000.
    • Kommunen sine skatter for 2022 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar.

2. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2022 vert tatt opp rammelån på inntil kr 45 700 000 til investeringar og inntil kr 8 000 000 i Husbanken til vidare utlån. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2022 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jfr. Kommunelova § 14-18.

3. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill.kr

4. Giske kommunestyre gir:

    • Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor.

5. Giske kommunestyre godkjenner å ta imot 10 nye flyktningar i 2022

6. Eigedomsskatt: I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2022:

1. Faste eigedomar i heile kommunen

2. Verk og bruk: Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ein sjuandedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).

3. Eigedomsskattesatsen er 4‰. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar

4. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda.

5. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift A

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift A
Løyvingsoversikt Drift A - Kommunestyret sitt vedtak Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Alle tal i heile 1000
Rammetilskudd -252 382 -252 540 -260 139 -264 755 -265 367 -265 422
Inntekts- og formuesskatt -242 967 -252 796 -273 692 -272 192 -272 192 -272 192
Eiendomsskatt -20 209 -27 500 -28 500 -29 000 -29 500 -30 000
Andre generelle driftsinntekter -14 573 -11 226 -11 353 -9 351 -11 353 -9 449
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER -530 131 -544 062 -573 684 -575 298 -578 412 -577 063
0 0 0 0 0 0
Sum bevilgninger drift, netto 477 713 487 198 510 002 511 513 510 891 511 268
Avskrivinger 39 185 39 185 39 503 39 503 39 503 39 503
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 516 899 526 384 549 505 551 016 550 393 550 771
0 0 0 0 0 0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -13 233 -17 679 -24 179 -24 282 -28 019 -26 293
0 0 0 0 0 0
Renteinntekter -2 044 -2 500 -2 725 -3 168 -3 397 -3 467
Utbytter -160 -50 -50 -50 -50 -50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -3 691 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Renteutgifter 25 181 23 080 26 952 29 040 31 123 32 157
Avdrag på lån 39 084 34 845 39 655 39 682 40 751 41 699
NETTO FINANSUTGIFTER 58 370 49 375 57 832 59 504 62 427 64 339
0 0 0 0 0 0
Motpost avskrivinger -39 185 -39 185 -39 503 -39 503 -39 503 -39 503
0 0 0 0 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT 5 951 -7 489 -5 850 -4 281 -5 095 -1 457
0 0 0 0 0 0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 0 0
Overføring til investering 0 1 400 1 500 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 8 423 -2 159 -5 058 -5 058 -5 058 -5 058
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -2 745 4 096 2 005 1 842 2 559 6 515
Dekning av tidligere års merforbruk 0 4 152 7 403 7 497 7 594 0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 5 678 7 489 5 850 4 281 5 095 1 457
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 11 629 0 0 0 0 0

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift B

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift B
Rammeområde Løyvingsoversikt drift B -Kommunestyret sitt vedtak Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
alle tal i heile 1000
1 POLITISK STYRING 4 042 4 142 4 533 4 832 4 533 4 833
2 KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING 16 666 23 528 22 041 22 041 22 041 22 041
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 15 787 5 374 8 504 8 504 8 504 8 504
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 7 348 7 388 7 707 7 419 7 419 7 419
5 OPPVEKST 210 151 211 269 214 442 212 292 212 292 212 358
6 BARN, FAMILIE, HELSE 46 318 48 173 52 870 52 870 52 870 52 870
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 156 340 165 675 175 732 177 712 177 712 177 712
8 MILJØ OG KULTUR 6 236 - - - - -
9 TEKNISK 9 188 16 042 19 194 19 194 19 194 19 267
10 KYRKJELEGE FØREMÅL 5 783 5 510 5 613 5 613 5 613 5 613
12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS -144 98 -634 -1 114 -1 438 -1 433
Sum bevilgninger drift, netto 477 713 487 198 510 002 509 363 508 741 509 184

Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift

Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift
Økonomisk oversikt drift - kommunestyret sitt vedtak Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
alle tal i heile 1 000
Rammetilskudd -252 382 -252 540 -260 139 -264 755 -265 367 -265 422
Inntekts- og formuesskatt -242 967 -252 796 -273 692 -272 192 -272 192 -272 192
Eiendomsskatt -20 209 -27 500 -28 500 -29 000 -29 500 -30 000
Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 0
Andre overføringer og tilskudd fra staten -14 573 -11 226 -11 353 -9 351 -11 353 -9 449
Overføringer og tilskudd fra andre -92 623 -62 041 -57 176 -55 708 -55 999 -55 998
Brukerbetalinger -18 353 -21 358 -21 836 -21 836 -21 836 -21 836
Salgs- og leieinntekter -57 113 -61 410 -61 910 -61 910 -61 910 -61 910
SUM DRIFTSINNTEKTER -698 220 -688 871 -714 606 -714 753 -718 157 -716 807
0 0 0 0 0 0
Lønnsutgifter 324 275 307 617 325 696 325 814 325 696 325 850
Sosiale utgifter 80 038 81 808 86 214 86 231 86 214 86 242
Kjøp av varer og tjenester 212 051 219 562 216 686 216 850 216 686 216 876
Overføringer og tilskudd til andre 29 438 23 021 22 328 22 073 22 040 22 044
Avskrivninger 39 185 39 185 39 503 39 503 39 503 39 503
SUM DRIFTSUTGIFTER 684 987 671 193 690 427 690 471 690 138 690 515
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -13 233 -17 679 -24 179 -24 282 -28 019 -26 293
0 0 0 0 0 0
Renteinntekter -2 044 -2 500 -2 725 -3 168 -3 397 -3 467
Utbytter -160 -50 -50 -50 -50 -50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -3 691 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Renteutgifter 25 181 23 080 26 952 29 040 31 123 32 157
Avdrag på lån 39 084 34 845 39 655 39 682 40 751 41 699
NETTO FINANSUTGIFTER 58 370 49 375 57 832 59 504 62 427 64 339
Motpost avskrivninger -39 185 -39 185 -39 503 -39 503 -39 503 -39 503
NETTO DRIFTSRESULTAT 5 951 -7 489 -5 850 -4 281 -5 095 -1 457
Disponering eller dekning av netto driftsresultat
Overføring til investering 0 1 400 1 500 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 8 423 -2 159 -5 058 -5 058 -5 058 -5 058
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -2 745 4 096 2 005 1 842 2 559 6 515
Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 0 0 0
Dekning av tidligere års merforbruk 0 4 152 7 403 7 497 7 594 0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 5 678 7 489 5 850 4 281 5 095 1 457
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 11 629 0 0 0 0 0

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A
Løyvingsoversikt Investering - Kommunestyret sitt vedtak Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
alle tal i heile 1 000
Investeringer i varige driftsmidler 30 415 71 000 47 980 68 245 65 903 88 218
Tilskudd til andres investeringer 3 300 0 0 800 0 200
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 289 1 400 1 500 0 0 0
Utlån av egne midler - 0 0 0 0 0
Avdrag på lån - 0 0 0 0 0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER 35 004 72 400 49 480 69 045 65 903 88 418
- 0 0 0 0 0
Kompensasjon for merverdiavgift 2 289 -480 -2 280 -4 445 -4 593 -7 608
Tilskudd fra andre 5 322 0 0 0 0 0
Salg av varige driftsmidler 10 972 -51 600 0 0 0 0
Salg av finansielle anleggsmidler - 0 0 0 0 0
Utdeling fra selskaper - 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 3 532 0 0 0 0 0
Bruk av lån 18 295 -25 520 -45 700 -64 600 -61 310 -80 810
SUM INVESTERINGSINNTEKTER 40 411 -77 600 -47 980 -69 045 -65 903 -88 418
- 0 0 0 0 0
Videreutlån 10 510 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Bruk av lån til videreutlån 10 510 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000
Avdrag på lån til videreutlån 3 359 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Mottatte avdrag på videreutlån 4 865 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN -1 506 0 0 0 0 0
- 0 0 0 0 0
Overføring fra drift - -1 400 -1 500 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -3 382 6 600 0 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -3 532 0 0 0 0 0
Dekning av tidligere års udekket beløp - 0 0 0 0 0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -6 913 5 200 -1 500 0 0 0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp - 0 0 0 0 0

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering B

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering B
Linjenavn Prosjekt Løyvingsoversikt investering - Kommunestyret sitt vedtak Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Netto 1 Oppgradering eksisterande leidning til Vigra - - 3 000 - -
Netto 2 Renovering mellombygg Giske Skule - - - - 1 300
Netto 3 Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen - - 600 1 800 1 200
Netto 6 Renseanlegg Valderhaug - - - 1 800 19 500
Netto 12 Overføring Sætra - Blomvika - - - 420 -
Netto 14 Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100 - - 450 780 780
Netto 15 Overvatn Skjongmyra 300 - - - -
Netto 22 Enøktiltak rådhuset - - 320 320 320
Netto 26 Innvendig oppgradering Reset - - - 160 -
Netto 27 Innvendig vøling Vigra barnehage - - 160 - -
Netto 29 Omlegging tak på Rådhuset - - 650 - -
Netto 30 Oppgradering 2 mannsbustad Molnes - - - 300 300
Netto 31 Oppgradering 2 mannsbustad Godøy (4 stk) - - 300 300 300
Netto 32 Oppgradering Skomakervegen BF - - 300 300 300
Netto 33 Renovasjonsrom på GOS - - - 400 -
Netto 34 Oppgradering utstyr bygg og eigedom - - 160 160 160
Netto 35 Oppgradering sydfasaden Giske idrettshall - - - 1 200 -
Netto 36 Vøing av austfasade Rådhuset - - - - 1 200
Netto 39 Oppgradering slamvskiljarar - - 120 5 250 -
Netto 40 Godøy skule - - - 1 300 -
Netto 50 Transpormidler og maskiner til uteseksjonen 1 200 - - - -
Netto 52 Renseanlegg Roald - 1 800 19 500 - -
Netto 54 Asfaltering kommunale vegar - 1 200 2 000 4 000 4 000
Netto 55 Utstyr og lisensar til prosjektleiarane 200 - - - -
Netto 56 Hovudplan veg - - - - 1 440
Netto 57 Bytte av generator - 240 - - -
Netto 59 Naudstraumsaggregat på hengar - 720 - - -
Netto 60 Nytt hovudnett på Molnes 5 000 - - - -
Netto 64 Butilbod til barn med spesielle behov - - - - 2 080
Netto 65 Sanering symjehall Godøy skule - - 1 200 - -
Netto 68 Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule - 1 600 1 600 - -
Netto 71 Vøling av gymbygg og streeten ved Giske ungdomsskule - - - - 4 200
Netto 72 Gjerde ved Giske barnehage og Vigra barnehage - - 210 - -
Netto 76 Giske ungdomsskule it-utstyr - - 100 100 100
Netto 77 Leidningsnett og pumpestasjonar - 13 000 - 13 000 -
Netto 78 Vigra skule møbler leikeapparat - - - 150 150
Netto 1301 OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI - 2 000 4 000 4 000 4 000
Netto 1304 EIGENKAPITALINNSKOT KLP 1 400 1 500 - - -
Netto 2302 IKT-UTSTYR SKULAR - 480 480 480 580
Inntekt 3101 FORMIDLINGSLÅN -10 500 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500
Utgift 3101 FORMIDLINGSLÅN 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500
Netto 3101 FORMIDLINGSLÅN - - - - -
Netto 4308 Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne - - - 120 120
Netto 4309 WC Vindsneset - - - - 1 140
Netto 5108 RENOVERING GISKE IDRETTSHALL - - - 520 -
Inntekt 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN -8 650 - - - -
Utgift 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN 8 650 - - - -
Netto 5121 SAL KOMMUNAL GRUNN - - - - -
Netto 5130 NÆRMILJØTILTAK - 2 000 3 460 - -
Netto 5168 Vigra Skule tilbygg/påbygg - 1 000 1 000 - -
Netto 5303 GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN - - - 1 000 -
Netto 5370 KARTLEGGING/Marine Grunnkart 520 - - - -
Netto 5410 FELLES TEKNISK UTSTYR - 120 120 120 120
Netto 6056 GANGV./LEIDN.ANL. RESET - - 9 750 9 750 -
Netto 6154 GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T - - - 280 25 500
Netto 6201 MINDRE VEGANLEGG - 400 400 400 400
Netto 6202 GATELYS - 160 160 160 160
Netto 6204 TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK - 160 160 160 160
Netto 6212 Transpormidler og maskiner til uteseksjonen - 1 200 1 200 1 200 -
Netto 6213 Utstyr og lisensar til prosjektleiarane - 100 100 100 -
Netto 6250 Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan 1 000 1 200 1 200 - -
Netto 6252 Overføringsledning Godøy - Giske 7 000 - - - -
Netto 6253 Vassledning Giske - Staurneset - 3 000 - - -
Inntekt 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom -43 300 - - - -
Utgift 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom 43 300 - - - -
Netto 6254 Gjøsund - VAR utbygging for utleige næringseigedom - - - - -
Netto 6309 OVERVATN ROKKEVEGEN - 2 600 - - -
Netto 6365 LEIDNINGSANLEGG DYB VEST - - - 180 -
Netto 6380 TILBYGG ALNES RENSEANLEGG - 120 - - -
Netto 6381 MINDRE LEIDNINGSANLEGG 800 1 100 1 100 1 100 1 100
Netto 6383 FORNYING LEIDNINGSANLEGG 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Netto 6388 Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning 1 500 1 500 - - -
Netto 7300 VALDERØY KYRKJEGARD - - 800 - -
Netto 7320 Forprosjekt Godøy gravplass utviding - - - - 200
Netto 8410 KOMPENSASJON FOR MEIRVERDIAVGIFT I INVESTERINGSREKNESKAPET - - - - -
- - - - -
Inntekt MVA ref o.l (finansiering) Netto investeringsinntekter -62 580 -12 780 -14 945 -15 093 -18 108
utgift Sum Investeringsutgifter 89 500 58 480 79 545 76 403 98 918
netto Netto investeringsutgifter 26 920 47 200 64 600 61 310 80 810
- - - - -
- - - - -
Finansiering - - - - -
Netto 8701 BRUK AV LÅN -25 520 -45 700 -64 600 -61 310 -80 810
Netto 8801 INT. FINANSTRANS. -1 400 -1 500 - - -
Netto Netto lån og int. finanstransaksjoar -26 920 -47 200 -64 600 -61 310 -80 810
- - - - -
Udekka/udisponert - - - - -

Bruk av lån

Bruk av lån
Kommunestyret sitt vedtak Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
FORMIDLINGSLÅN -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000
BRUK AV LÅN eks husbank -25 520 000 -45 700 000 -64 600 000 -61 310 000 -80 810 000
samla bruk av lånemidler -33 520 000 -53 700 000 -72 600 000 -69 310 000 -88 810 000
Nye lån til VAR 25 000 000 36 580 000 45 970 000 42 890 000 50 100 000
Lån til investeringar ut over VAR -520 000 -9 120 000 -18 630 000 -18 420 000 -30 710 000
Ansvar Beskrivelse Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
6200 VASSFORSYNING - VAR 20 450 000 13 680 000 15 980 000 12 120 000 15 400 000
6300 AVLØP OG RENSING - VAR 4 550 000 22 900 000 29 990 000 30 770 000 34 700 000
Sum VAR 25 000 000 36 580 000 45 970 000 42 890 000 50 100 000