1 Politisk styring

Rammeområde 1 Politisk styring omfattar tenestene:

1000 – 1070 som er kommunestyre, politiske utval, formannskap, diverse rådsorgan, stønad til politiske parti, revisjon og kontrollutval, samt finansiering av kommuneval og stortingval.

Driftsbudsjett

Driftsbudsjett
Teneste 1 POLITISK STYRING - Kommunedirektøren sitt forslag Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Alle tal i heile 1 000
1000 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 2 336 2 307 2 291 2 291 2 291 2 291
1005 POLITISKE KOMITEAR 115 217 183 183 183 183
1010 DIVERSE UTVAL/STYRE/RÅD 359 210 354 354 354 354
1020 ELDRERÅD 0 29 29 29 29 29
1050 ØKONOMISK STØNAD TIL POLITISKE PARTI 47 50 50 50 50 50
1060 KOMMUNEREVISJONEN - KONTROLLUTVAL 1 187 1 030 1 626 1 626 1 626 1 626
1070 STORTINGS- OG KOMMUNEVAL -3 298 0 299 0 299
Sum ramme 1 Politisk Styring 4 042 4 142 4 533 4 832 4 533 4 833

For kommunestyreperioden 2019 – 2023 er den politiske organiseringa endra. Det er no 2 utval: livsløp og teknisk.

Dei økonomiske rammene innan rammeområdet er konsekvensjustert i høve til budsjett 2021. Det er tatt høgde for kommuneval i 2023 og stortingsval i 2025.

Utfordringar i perioden

  • vurdere samanslåing av eldreråd og RFF samt redusere talet på politiske møter
  • vurdere reduksjon av kommunestyret med fire medlemmer frå ny valperiode
  • sette ned eit uavhengig utval, valt av kommunestyret, for å vurdere godtgjersle for ordførar og øvrige politikarar