7.2 Løyvingsoversikt drift B

Rammeområde Løyvingsoversikt drift B - kommunedirektøren sitt forslag Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
alle tal i heile 1000
1 POLITISK STYRING 4 042 4 142 4 533 4 832 4 533 4 833
2 KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING 16 666 23 528 22 041 22 041 22 041 22 041
3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER 15 787 5 374 8 504 8 504 8 504 8 504
4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE 7 348 7 388 7 707 7 419 7 419 7 419
5 OPPVEKST 210 151 211 269 212 242 212 292 212 292 212 358
6 BARN, FAMILIE, HELSE 46 318 48 173 52 870 52 870 52 870 52 870
7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL 156 340 165 675 175 732 177 712 177 712 177 712
8 MILJØ OG KULTUR 6 236 - - - - -
9 TEKNISK 9 188 16 042 19 194 19 194 19 194 19 267
10 KYRKJELEGE FØREMÅL 5 783 5 510 5 613 5 613 5 613 5 613
12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS -144 98 -634 -1 114 -1 438 -1 433
Sum bevilgninger drift, netto 477 713 487 198 507 802 509 363 508 741 509 184
Avvik i høve tabellar som kjem fram i på kapitla om dei enkelte rammeområda skriv seg blant anna frå avskrivingar, bruk av og avsetning til driftsfond. Desse beløpa er i løyvingsoversikt drift B tatt ut då dei er tekne med i løyvingsoversikt drift A