7.3 Økonomisk oversikt drift

Hovudoversikt drift - Kommunedirektøren sitt forslag Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Alle tal i heile 1 000
Rammetilskudd -252 382 -252 540 -260 059 -264 675 -265 287 -265 342
Inntekts- og formuesskatt -242 967 -252 796 -268 572 -268 572 -268 572 -268 572
Eiendomsskatt -20 209 -27 500 -28 500 -29 000 -29 500 -30 000
Andre skatteinntekter 0 0 0 0 0 0
Andre overføringer og tilskudd fra staten -14 573 -11 226 -11 353 -9 351 -11 353 -9 449
Overføringer og tilskudd fra andre -92 623 -62 041 -57 176 -55 708 -55 999 -55 998
Brukerbetalinger -18 353 -21 358 -21 836 -21 836 -21 836 -21 836
Salgs- og leieinntekter -57 113 -61 410 -61 910 -61 910 -61 910 -61 910
SUM DRIFTSINNTEKTER -698 220 -688 871 -709 406 -711 053 -714 457 -713 107
0 0 0 0 0 0
Lønnsutgifter 324 275 307 617 324 814 324 932 324 814 324 988
Sosiale utgifter 80 038 81 808 85 934 85 950 85 934 85 968
Kjøp av varer og tjenester 212 051 219 562 216 138 216 302 216 138 216 368
Overføringer og tilskudd til andre 29 438 23 021 21 838 21 633 21 600 21 604
Avskrivninger 39 185 39 185 39 503 39 503 39 503 39 503
SUM DRIFTSUTGIFTER 684 987 671 193 688 227 688 321 687 988 688 431
0 0 0 0 0 0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -13 233 -17 679 -21 179 -22 732 -26 469 -24 677
0 0 0 0 0 0
Renteinntekter -2 044 -2 500 -2 725 -3 168 -3 397 -3 467
Utbytter -160 -50 -50 -50 -50 -50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -3 691 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Renteutgifter 25 181 23 080 26 952 29 040 31 123 32 157
Avdrag på lån 39 084 34 845 39 655 39 682 40 751 41 699
NETTO FINANSUTGIFTER 58 370 49 375 57 832 59 504 62 427 64 339
0 0 0 0 0 0
Motpost avskrivninger -39 185 -39 185 -39 503 -39 503 -39 503 -39 503
0 0 0 0 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT 5 951 -7 489 -2 850 -2 731 -3 545 159
0 0 0 0 0 0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 0 0
Overføring til investering 0 1 400 0 0 0 0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 8 423 -2 159 -5 058 -5 058 -5 058 -5 058
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -2 745 4 096 505 292 1 009 4 899
Bruk av tidligere års mindreforbruk 0 0 0 0 0 0
Dekning av tidligere års merforbruk 0 4 152 7 403 7 497 7 594 0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT 5 678 7 489 2 850 2 731 3 545 -159
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR 11 629 0 0 0 0 0