3.3 Oppfølging av kommunen sin planstrategi og tidlegare vedtekne planar

Attståande planoppgåver i samsvar med planstrategi

Attståande planoppgåver i samsvar med planstrategi
Tenesteområde/plan  Type Vedteken  Når
Overordna område
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 KP  2014  Ny 2022
 Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030  KP  2018  Rull. 2022-23
 Kommunedelplan naturmangfald  KD  2018  Rull. 2023
Handlingsdelen Ny 2022-23
Økonomiplan 2021 – 2024 KP  2021 Årleg rullering
 Strategisk næringsplan 2016 - 2025  KD  2016  Rullering 2021
 Beredskapsplan    TP 2019  Årleg rullering
 Oppvekst 
 Kompetanseutvikling for grunnskulen   TP 2019  Årleg rullering
 Kompetanseutvikling for barnehagen 2014-2017  TP 2015  Rullering 2023
Barnehageplan 2008 – 2011 TP 2008  2022
 Kvalitetsplan for oppvekst 2018 - 2021  TP 2018  Rullering 2022
 IKT plan – pedagogisk bruk  TP 2022
Helse, omsorg og sosial
 Helse- og omsorgsplan 2016-2020  TP  2020 Rullering 2026
 Bustadsosial handlingsplan  TP  2017  2022
 Alkoholpolitisk handlingsplan  TP  2022
Kompetanse- og rekrutteringsplan 2019-2022 TP  2019  2023
Pandemiplan 2020 - 2024 2020 2024
Smittevernplan 2020 2020 2024
Teknisk
Kommunedelplan avløp KD  2012  -
Hovudplan vatn og avløp KD  2021
Kommunedelplan trafikktrygging KD  2012  2022-23
Miljø og kultur
Kulturplan 2016 – 2026 TP  2016  2026
Museums/-kulturminneplan 2014 - 2017 TP  2013  2022
Landbruk
Landbruksplan TP  2009 
Interkommunale planar   
Plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT)  R 2022
Kystsoneplan R 2024
Arbeidet med å revidere planstrategien er i gang og vil ferdigstillast i 2021.
Plantypar: KP – Kommuneplan, KD – Kommunedelplan, TP – Temaplan, R-Regional plan, O- Områdeplan, F-Fagplan