8 Miljø og kultur

Tenestene knytt til dette rammeområdet er flytta. Teneste 3830 Kulturskule er flytta til ramme 5 oppvekst. Resterande tenester er flytta til ramme 2 Kommuneleiing - Stab, kultur, service og næring.

Drift

Drift
Teneste 8 Miljø og Kultur, Rådmannen sitt forslag Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
Alle tal i heile 1 000
2310 AKTIVITETSTILBOD BARN OG UNGE 71 0 0 0 0 0
2423 MOT - PROSJEKTET 304 0 0 0 0 0
2730 KOMMUNALE SYSSELSETTINGSTILTAK 361 0 0 0 0 0
3620 FRILUFTSLIV 222 0 0 0 0 0
3650 KULTURMINNEVERN -72 0 0 0 0 0
3700 BIBLIOTEK 1 654 0 0 0 0 0
3770 KUNST OG KUNSTFORMIDLING 145 0 0 0 0 0
3810 IDRETT 264 0 0 0 0 0
3830 KULTURSKULE 2 082 0 0 0 0 0
3850 KULTURKONTORET 429 0 0 0 0 0
3851 ANDRE KULTURTILTAK 137 0 0 0 0 0
3852 FRIVILLIGSENTRAL 566 0 0 0 0 0
Sum ramme 8 Miljø og Kultur 6 164 0 0 0 0 0