10 Kyrkjelege føremål

Drift

Drift
Teneste 10 Kyrkjeleg føremål - kommunedirektøren sitt forslag Regnskap 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 Budsjett 2024 Budsjett 2025
all tal i heile 1 000
3900 KYRKJER 4 153 4 244 4 345 4 345 4 345 4 345
3920 ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL 325 0 0 0 0 0
3930 GRAVPLASSAR 1 305 1 265 1 268 1 268 1 268 1 268
Sum ramme 10 Kyrkjeleg føremål 5 783 5 510 5 613 5 613 5 613 5 613

På rammeområde 10, Kyrkjelege føremål er overføring til kyrkjeleg fellesråd kr 4 184 500. Utgiftene til teneste 3920 andre religiøse føremål vert frå 2021 dekkt av staten.

Kr 160.000 er intern overføring til stab, fellestenester og kr 1 160 000 er overført til teknisk eining for tenester som kommunen leverer ifylgje tenesteavtale for adinistrative tenester, tekniske tenester og vedlikehald av kyrkjegardane.